08.12.2022r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ SKLEPU ERA ŁAZIENKI”

 

§1

Postanowienie wstępne :

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu internetowego pod nazwą
eralazienki.pl

§2

Strony transakcji :

SPRZEDAWCA : 

Varia Urbańscy spółka jawna z siedzibą w Nakle nad Notecią ul. Jackowskiego 4, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 6519/07 i 5024/01 wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, NIP 558-18-21-119, 
KRS: 0001005922

1. Sprzedawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów - wyposażenia i wykończenia wnętrz, oferując je w sklepie eralazienki.pl.

2. Zamówienia realizowane są przez sprzedawcę na terenie Polski.

3.Wszystkie oferowane w sklepie produkty są nowe, objęte gwarancją producenta i posiadają wymagane atesty oraz zezwolenia pozwalające na ich sprzedaż na terenie Polski.

4. Informacje dotyczące towarów oferowanych przez sklep „ eralazienki.pl” pochodzą z aktualnych katalogów producentów i zawierają pełne informacje dotyczące przedstawianych towarów.

5. Przedstawione na stronie internetowej sklepu towary nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 71, a są jedynie propozycją do składania zamówień.

6. Transakcji w sklepie „ eralazienki.pl” można dokonywać całodobowo. 

7. Szczegółowe warunki sprzedaży określa powyższy regulamin oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa, jak również indywidualne ustalenia pomiędzy klientem a sprzedawcą.

KUPUJĄCY : 

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i inne jednostki posiadające zdolność do czynności prawnych.

§3Ceny umieszczone na stronie internetowej sklepu dotyczą oferowanych towarów i podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT – ( cenny brutto ). Cena ta nie uwzględnia kosztów dostawy towarów do miejsca przeznaczenia na terenie Polski

Indywidualne negocjowanie cen jest możliwe, w takim przypadku wymagany jest kontakt z obsługą w celu uściślenia warunków transakcji.

§4

Zamawianie towarów – składanie zamówień elektronicznie:

 

1.Zamówienie towarów oferowanych w sklepie następuje poprzez kliknięcie na przycisk „Do koszyka” oraz poprawne przejście przez 5 etapów zamówienia (podsumowanie, logowanie, adres, przesyłka, płatność ). Wszystkie zakupione towary w sklepie „eralazienki.pl” podlegają obowiązkowi zapłaty przedsiębiorcy.


2. Zamówienia mogą składać zarówno osoby posiadające indywidualne konto na stronie sklepu jak i nowe osoby nie posiadające takiego konta.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym zostaje zawarta w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji

4. W przypadku wątpliwości co do rzeczywistego zamówienia klienta , sprzedawca zweryfikuje dodatkowo tę wątpliwość np kontaktując się telefonicznie z klientem

5. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem zamówienia przez Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§5Płatności za zakup:


1. Klient ma do wyboru różne formy płatności :

a) Płatność przelewem bankowym na konto 38 1240 6465 1111 0010 3839 2716 (Pekao SA).

b) Płatność przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

c) Płatność kartą za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) Płatność gotówką za pobraniem w dniu odbioru produktu za pośrednictwem dostawcy.

e) Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy w Nakle nad Notecią.

f) Płatność ratalną za pośrednictwem COMFINO.

2. W przypadku wyboru zapłaty za zamówienie w formie przelewu bankowego wysłanie towaru nastąpi po wpłynięciu należności na konto sklepu.

3. Do wszystkich towarów wystawiamy fakturę, którą dołączamy do paczki lub wysyłamy pocztą elektroniczną.

§6Realizacja zamówień:

1. Termin dostawy wynosi maksymalnie 30 dni.

2. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedaży w przypadku płatności na rachunek bankowy lub od chwili złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

3. O wysłaniu przesyłki klient zostanie poinformowany drogą mailową, telefonicznie lub ESM .

4.Gdyby okazało się, że w podanym w mailu, telefonie lub sms-ie terminie towar nie dotarł do klienta to powinien on o tym fakcie poinformować sprzedawcę, który podejmie konieczne kroki w celu ustalenia co stało się z zamówionym produktem oraz doprowadzi do końca transakcji lub może skorzystać z portali internetowych firm kurierskich.

§7Dostawa towaru:


1. Sprzedawca będzie dostarczał zamówione towary w następujący sposób :
- jako przesyłka kurierska : GLS, InPost, 
DHL, DPD, JAS-FBG, Dachser, Schenker, Rohlig Suus.

2. Każda przesyłka wysyłana do klienta jest odpowiednio zapakowana i
 ubezpieczona przez sklep 

3. Szczegóły dotyczące dostarczenia przesyłki przez firmy kurierski określają regulaminy tych firm, dostępne na ich stronach :
GLS - www.gls-group.eu

InPost - www.inpost.pl

DHL - www.dhl.com

DPD - www.dpd.com.pl

JAS-FBG - www.jasfbg.com.pl

Dachser - www.dachser.com

Schenker - www.logistics.dbschenker.pl

Rohlig Suus - www.suus.com


4. Jeżeli dostarczona przesyłka nosi ślady jej naruszenia widoczne z zewnątrz, klient ma prawo odmówić jej przyjęcia i zgłosić doręczycielowi żądanie sporządzenia protokołu w celu ustalenia jaki jest stan takiej przesyłki lub swoje zastrzeżenie co do stanu tej przesyłki zgłosić w innej formie.

5. Dostawa nie obejmuje usługi wniesienia.

§8Prawo klienta odstąpienia od umowy:


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014. o prawach konsumenta Dziennik Ust. poz.827 klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży drogą mailową lub na druku stanowiącym załącznik nr 2 w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art.33 i 34 ust.2.Ustawy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta na zasadzie wskazanym w ustępie pierwszym zarówno sprzedawca jak i klient będący konsumentem powinni zwrócić wszystko co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Towar powinien zostać zwrócony przez konsumenta nie później niż14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy sprzedaży.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku określonych szczegółowo w art 38 Ustawy pkt3 i 11 tj :
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca koszty dostawy towaru do konsumenta – do wartości najtańszego sposobu transportu uwzględnionego w danej ofercie. Klient będący konsumentem pokrywa jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy. Uprzednio zapłacone koszty dostawy zostaną zwrócone wraz ze zwrotem ceny odesłanego produktu.

5. Jeżeli ze względu na swój charakter towar (np. przesyłki wielkogabarytowe ) nie może zostać odesłany przez klienta w zwykły sposób – pocztą to sprzedawca poinformuje klienta o oszacowanych kosztach zwrotu towaru do sprzedawcy.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

7. W przypadku odstąpienia od umowy po odbiorze produktu klient otrzyma od sprzedawcy fakturę korygującą.


§9Reklamacje

1.Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego dziennik Ustaw z 2002 r nr 141 poz 1176 z późniejszymi zmianami wobec klientów będącymi konsumentami.
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, a w przypadku klientów nie będącymi konsumentami sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. W celu zareklamowania wadliwego lub niezgodnego z umową produktu klient prześle na adres Varia Urbańscy spółka jawna ul. Jackowskiego 4, 89-100 Nakło Nad Notecią reklamowany towar wraz z pismem reklamacyjnym

3. Koszty przesłania reklamowanego towaru ponosi sprzedawca.

4. Klient decyduje o formie wyboru reklamacji

5. Klient zostaje poinformowany przed upływem 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji o jej sposobie rozpatrzenia.

6.Konsument powinien złożyć reklamację z tytułu rękojmi w ciągu roku od zauważenia wady.

7. Klient będący konsumentem traci uprawnienie z tytułu niezgodności z umową jeżeli przed upływem 2 m-cy od stwierdzenia, że dostarczony towar nie jest zgodny z umową nie zawiadomi o tym fakcie sprzedawcy. Do zachowania uprawnień wystarczy powiadomić o fakcie niezgodności towaru sprzedawce przed upływem 2 miesięcy.

8. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za sprzedany towar trwa 2 lata od jego wydania.

 

§10Warunki gwarancji:

1.Każdy zakupiony produkt jest objęty gwarancją.


2. Kwestie reklamacyjne rozwiązywane są przez autoryzowane serwisy producenckie lub importerskie, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta lub bezpośrednio w sprzedawcy. Wybór należy do kupującego.

3. W przypadku gdy Klient korzysta z gwarancji za pośrednictwem sprzedawcy odbiór produktu objętego gwarancją nastąpi na koszt sprzedawcy.

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.§11Ochrona danych osobowych:

25 maja 2018 weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

W związku ze zmianami jakie zaczną obowiązywać po tym dniu informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest 
Varia Urbańscy spółka jawna z siedzibą w Nakle nad Notecią 89-100, ul. Jackowskiego 4.


Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit.b tylko w takim zakresie, który będzie niezbędny do sfinalizowania transakcji: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, mail , oraz numer telefonu i tylko w taki sposób uzyskujemy Twoje dane. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Varia Urbańscy spółka jawna gwarantuje zabezpieczenie wszystkich praw naszych Klientów wynikających z tego Rozporządzenia Unii Europejskiej.

Masz prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz protestu przeciwko podejmowaniu automatycznych decyzji, w tym profilowania.

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych ( grupowanie danych osób np. ze względu na stan majątkowy, zdrowie, preferencje zakupowe, zainteresowanie, wybierane lokalizacje ).

Masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Szanowny Kliencie dane Twoje będą przez nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w wyniku tej transakcji, jak również na podstawie przepisów podatkowych i prawnych zobowiązań będziemy Twoje dane przechowywać nie dłużej niż 6 lat.

Dane Twoje będą udostępnione przewoźnikowi oraz firmom dostarczającym nam zamówiony przez Ciebie towar:

- RADAWAY SP.Z.O.O. e-mail: office@radaway.pl

- NEW TRENDY SP.Z.O.O. e-mail: biuro@newtrendy.pl

- Admir Ewa Żyła  e-mail: admir@admir.nazwa.pl

- DG SP.Z.O.O. e-mail: info@kohlman.com.pl

- WIRA Radosław Witek e-mail:info@kratkisciekowe.pl

- McAlpine Polska Krysiak Sp. J. e-mail: mcalpine@mcalpine.pl

- Massi email: sprzedaz@massi.pl


 Gdyby podana informacja była dla Ciebie niewystarczająca, możesz napisać do wyznaczonego przez nasza spółkę Inspektora danych osobowych mail lechvaria@wp.pl. Adres pocztowy Inspektora: 89-100 Nakło nad Notecią Bydgoska 46.

UWAGA

W każdej sytuacji masz prawo do wniesienie skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2


§12Postanowienia końcowe

Firma Varia Urbańscy spółka jawna – sklep „eralazienki.pl” życzy Naszym Klientom dużo radości i satysfakcji z zakupów.

 

numer konta bankowego: 38 1240 6465 1111 0010 3839 2716

Adres sklepu:

Varia Urbańscy spółka jawna

ul. Jackowskiego 4

89-100 Nakło nad Notecią

godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00

osoba odpowiedzialna za prowadzenie sklepu:

Marcin Gołata tel: 785-001-131

email: kontakt@eralazienki.pl

Produkt dodany do porównania